Контрольная на английском языке

1. Розкрийте дужки, поставивши дієслово “to be” в потрібній формі:

1) I (to be) ________ a student.

2) (to be) _________ your aunt a doctor? – Yes, she (to be) __________.

3) Helen (to be) ________ a painter. She has got some fine pictures. They (to be) ___________ on the wall.

4) Jane has got a brother. He (to be not) _______ a student. – He (to be) a pupil? – No, he (to be) ____ a baby.

5) (to be) ________ your sister at school? – No, she (to be) ___________ not at school.

1) I am a student.

2) Is your aunt a doctor? – Yes, she is.

3) Helen is a painter. She has got some fine pictures. They are on the wall.

4) Jane has got a brother. He is not a student. – Is he a pupil? – No, he is a baby.

5) Is your sister at school? – No, she is not at school.

2. На місце пропусків вставте дієслово “to have” в правильній формі (have got, has got):

1) My friend __________  a new book.

2) ___________ you a dog?

3) I not _____________ many DVD-discs, but I ___________ some very interesting.

4) Children ________ a ball. They are playing football in the yard.

5) My son _________ an old telephone.

1) My friend has got a new book.

2) Have you got a dog?

3) I have not got many DVD-discs, but I have got some very interesting.

4) Children have got a ball. They are playing football in the yard.

5) My son has got an old telephone.

3. Розкрийте дужки, поставивши дієслово в дужках у правильній формі:

1) I (to drink) tea in the morning.

2) She (not to drink) milk in the evening.

3) We (to gather) in the living room in the evening?

4) Her sister (to speak) French well?
5) Jane (to do) her morning exercises every day.

1) I drank tea in the morning.

2) She did not drink milk in the evening.

3) Shall we gather in the living room in the evening?

4) Does her sister speak French well?
5) Jane does her morning exercises every day.

4. Утворіть множину іменників від поданих слів.

a boy – boys

a toy – toys

a mountain – mountains

a pencil – pencils

a cherry – cherries

an apple – apples

a mouse – mice

a woman – women

a watch – watches

a country – countries

a wife – wives

a leaf – leaves

a goose – geese

a deer – deer

a foot – feet

a vegetable – vegetables

5. Подайте письмовий переклад тексту “Girl’s amazing fossil discovery”.

Girl’s amazing fossil discovery

Scientists who study rocks are called geologists. It is the dream of geologists around the world to find out something new about the past. Scientists were very surprised when this happened to a young girl in England. Daisy Morris, now 10, was walking on a beach with her family.

Suddenly, she saw some black bones sticking out of the sand. She knew it was a fossil and so she dug it out and showed her family. She was only five years old at the time, and she was very interested in fossils.

Her family took the fossil to a geologist called Mr Simpson.

Scientists then studied it for five years. Then, in 2013, they told the world that Daisy’s fossil was of a flying dinosaur. In fact, it was a flying dinosaur that no one knew existed before, so this dinosaur didn’t have a name.

As Daisy discovered the dinosaur, the scientists called it Vectidraco Daisymorrisae. This means Daisy Morris Flying Dinosaur. Scientists think it is 250 million years old. Daisy’s dinosaur is now in the Natural History Museum in London.

Mr Simpson said, “I knew that I was looking at something very special. And I was right.” He was very happy that Daisy found the dinosaur because it was going to be washed into the sea and lost forever.

All Daisy’s family and friends are very proud of her.

Daisy said: “When I told my friends they said it was cool.”

Daisy still loves fossils. She has so many that her family says that her bedroom is like a museum. Daisy wants to be a geologist when she grows up.

Дивовижне відкриття скам’янілості дівчинкою

Вчених, які вивчають гірські породи, називають геологами. Це мрія геологів у всьому світі  дізнатися щось нове про минуле. Вчені були дуже здивовані, коли це сталося з юною дівчиною в Англії. Дейзі Морріс, якій зараз 10 років, гуляла по пляжу зі своєю родиною.

Раптом вона побачила, як з піску стирчать чорні кістки. Вона знала, що це корисна копалина, і тому розкопала її і показала родині. Тоді їй було лише п’ять років, і вона дуже цікавилася скам’янілостями.

Її сім’я віднесла копалину до геолога, який звали пан Сімпсон.

Потім вчені вивчали її протягом п’яти років. Пізніше, у 2013 році, вони сказали всьому світу, що копалина Дейзі була літаючим динозавром. Насправді це був літаючий динозавр, про якого ще ніхто не знав, тому цей динозавр не мав назви.

Коли Дейзі знайшла рештки динозавра, вчені назвали його Vectidraco Daisymorrisae. Це означає, що Летючий динозавр Дейзі Морріс. Вчені вважають, що копалині 250 мільйонів років. Динозавр Дейзі тепер знаходиться у Музеї природознавства в Лондоні.

Пан Сімпсон сказав: «Я знав, що дивлюсь на щось дуже особливе. І я мав рацію». Він був дуже радий, що Дейзі знайшла динозавра, тому що його б змило морем і він був би втрачений назавжди.

Уся родина та друзі Дейзі дуже пишаються нею.

Дейзі сказала: «Коли я розповіла друзям, вони сказали, що це круто».

Дейзі все ще подобаються копалини. У неї їх так багато, що її родина каже, що її спальня як музей. Дейзі хоче стати геологом, коли виросте.